Infolinka: +420 703 144 666 (po-pá 9-17)

Affiliate obchodní podmínky

AFFILIATE - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost Czech Digital, s.r.o, Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČO 24200433, zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značka: 188016 C. (dále jen „CD“) pro své obchodní partnery, kteří se zaváží dodržovat tyto podmínky spolupráce, pokud provedou registraci na portálu specialniakce.cz v programu Affiliate, tedy program směřující k propagaci nakupování na portálech provozovaných společností CD na portálech třetích stran (dále jen „Program“), splní podmínky v těchto VOP a CD jejich registraci do Programu přijme (dále jen „Partner“), neboť CD má výhradní právo rozhodnout zdali a kdo může participovat na Programu.

  2. Na základě potvrzení účasti v Programu ze strany CD, které není CD povinna provést, uzavírají CD a Partner smlouvou o obchodní spolupráci v Programu ve smyslu ust. § 269 odst. 2 zákona České republiky č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, na základě níž je Partner povinen umístit na jím provozované a společností CD odsouhlasené portály (dále jen „Portál“) bannery s reklamou na internetový obchod CD odsouhlasené společností CD (dále jen „Banner“), za což se v případě řádné činnosti Partnera na základě těchto VOP a v souladu s příslušnými právními předpisy zavazuje vyplatit provizi.
    

 2. PROHLÁŠENÍ PARTNERA

  1. Partner prohlašuje, zaručuje se a zavazuje se společnosti CD, že

  2. veškerá prohlášení učiněná Partnerem vůči CD v rámci jednání o účasti v Programu a během samotného Programu jsou pravdivá, přesná a úplná, přičemž neexistuje žádná skutečnost, která by byla s těmito prohlášeními v rozporu;

  3. je oprávněn uzavřít smlouvu ve smyslu těchto VOP, plnit své povinnosti z nich vyplývající;

  4. veškeré předpoklady pro uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOP jsou splněny, zejména nikoliv však výlučně s ohledem na pravdivost a úplnost prohlášení a ostatní podmínky stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy;

  5. uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOP ani realizace jednotlivých kroků Partnera na základě a v souvislosti s  ní není porušením jakékoliv povinnosti Partnera vyplývající z příslušných právních předpisů, smluv, dohod a prohlášení, ani není v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením státního orgánu, soudu, rozhodčího nálezu, kterými by byl Partner vázán, ani není porušením jakýchkoliv práv třetích osob;

  6. není v ani hrozícím úpadku, ani proti němu nebyl podán insolvenční návrh a/nebo návrh na výkon rozhodnutí;

  7. Portál nemá cashbackový charakter a neumožňuje návštěvníkům získat část investovaných prostředků do pořízení sortimentu z CD zpět;

  8. Portál není tzv. slevový či kupónový portál;

  9. Portál není tzv. MFA portál;

  10. Portál obsahuje a bude obsahovat po dobu trvání spolupráce stran na základě této smlouvy a VOP samostatný Banner, který bude používán v rámci Programu, jakékoliv jiné využívání Portálu v rámci Programu, kdy koncový zákazník CD aktivně neklikne na příslušný Banner, je zakázané a nezakládá tak nárok na provizi specifikovanou níže v tomto dokumentu;

  11. Portál není využíván pro získání slev a jiných výhod přímo pro Partnera od společnosti CD v případě samostatných transakcí Partnera na internetovém obchodu provozovaném společností CD,

  12. Portál neobsahuje žádný obsah, který by byl ve vztahu k třetím stranám včetně CD, obsahoval prvky nekalé soutěže, porušoval příslušné obecně závazné právní předpisy a nejvyšší etické standardy, mj. obsah tam uvedený a/nebo odkazovaný nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.

  13. V případě, že je jakékoliv prohlášení Partnera v tomto článku nepravdivé a/nebo neúplné a/nebo nesprávné, CD má nárok na smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých) za každé nepravdivé a/nebo neúplné a/nebo nesprávné prohlášení Partnera uvedené výše, přičemž Partner je povinen uhradit tuto smluvní pokutu do deseti (10) dnů od výzvy CD k její úhradě, přičemž nárok CD na náhradu škody v plné výši tím není dotčen.
    

 3. KALKULACE PROVIZE A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

  1. V případě splnění všech podmínek Programu včetně pravdivosti, úplnosti a správnosti prohlášení Partnera týkající se Programu, má Partner nárok na provizi, která je kalkulována z celkového obratu v příslušném kalendářním měsíci, kterého dosáhla CD v důsledku realizovaných a nezrušených transakcí provedených návštěvníky Portálu, kteří transakci na CD provedli poté, co se na internetový obchod provozovaný společností CD dostali po aktivním prokliku na Banner (dále jen „Návštěvník“), přičemž provize (dále jen („Provize“) činí jedno procento (1 %) z obratu, přičemž do obratu se nezapočítává DPH, služby a licence poskytnuté společností CD Návštěvníkovi.

  2. V případě, že Provize přesáhne výši 500,- Kč, může Partner požádat o bezhotovostní úhradu na svůj bankovní účet oznámený CD. Společnost CD je povinna do třiceti (30) kalendářních dnů od dodání příslušného daňového dokladu nebo faktury Partnera a prověření podmínek pro výplatu Provize tuto Provizi převést bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Partnera. V případě, že je Partner plátcem DPH, navyšuje se sjednaná Provize o zákonem stanovenou DPH.

  3. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu odesílatele ve prospěch bankovního účtu příjemce.
    

 4. UKONČENÍ SMLOUVY

  1. Smlouva může být ukončena výpovědí jednou ze stran, odstoupením nebo dohodou.

  2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů stanovených v tomto dokumentu VOP.

  3. CD je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že:

   1. Partner porušuje podstatným způsobem povinnosti stanovené Partnerovi v těchto VOP a příslušných obecně závazných právních předpisech;

   2. Se jakékoliv prohlášení Partnera uvedené v článku 2 těchto VOP se ukáže jako nepravdivé, neúplné či nesprávné;

   3. Dodavatel je v úpadku, hrozícím úpadku nebo byl proti němu podán návrh na výkon rozhodnutí.

  4. Partner je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že CD je v prodlení s finančním plněním ve prospěch Partnera po dobu delší než dvacet (20) dní a nezjedná nápravu ani do deseti (10) dnů ode dne doručení písemného oznámení Partnera o takovém prodlení.

  5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  6. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět smlouvu i bez udání důvodu výpovědi v jedno (1) měsíční výpovědní lhůtě, přičemž smluvní strany se dohodly, že výpovědní lhůta začne plynout první den v kalendářním měsíci následujícím po doručení výpovědi druhé straně.

  7. Smluvní strany se dohodly, že ukončením účinnosti smlouvy nejsou a nesmějí být dotčena ustanovení smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.
    

 5. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

  1. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění smlouvy získala od druhé smluvní strany, přičemž smluvní strany považují za důvěrnou informaci jakoukoliv informaci, která je takto označena, má určitou hodnotu pro příslušnou stranu, je nebo by mohlo být obchodním tajemstvím a/nebo jejichž zveřejnění by ohrozilo nebo mohlo ohrozit oprávněné zájmy příslušné smluvní strany, a proto se zavazují pro ochranu důvěrných informací, které zůstávají vždy výhradním vlastnictvím předávající strany, vyvinout pro zachování jejich důvěrnosti a ochrany stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné informace, a to v souladu s principem nejlepší praxe, příslušnými právními předpisy a zejména nikoliv však výlučně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Smluvní strany se zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy.

  2. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

   1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů;

   2. měla přijímající strana oprávněně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené dohodě o ochraně informací;

   3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;

   4. po podpisu smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v nakládání s těmito informacemi.

  3. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající ze smlouvy a též z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy ve smyslu těchto VOP, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy.

  4. Smluvní strany se dohodly, že ukončení účinnosti smlouvy se nedotkne ustanovení tohoto článku VOP o důvěrných informacích a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti smlouvy.
    

 6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

  1. Každá smluvní strana nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případných i vzniklých škod.

  2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 374 obchodního zákoníku, avšak odpovědnost nevylučuje překážka, pokud vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů, přičemž účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

  3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy a zároveň se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
    

 7. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků, zejména nikoliv však výlučně jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.

  2. V případě, že Partner bude mít jakékoliv dotazy či připomínky k programu, může tyto směřovat na DODAT ADRESU

  3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy nebo jakýchkoliv jiných identifikačních údajů a dalších rozhodných skutečností týkající se Programu (mj. plátcovství DPH) budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

  4. Partner se zavazuje, že v případě svého úpadku, hrozícího úpadku, podání insolvenčního návrhu na Partnera nebo návrhu na výkon rozhodnutí proti Partnerovi bude informovat společnost CD o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.
    

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Smluvní strany se zavazují všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní řešit přednostně smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že pokud tyto spory nebudou vyřešeny do šedesáti (60) kalendářních dnů od začátku jednání o smíru, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu České republiky.

  2. Smluvní strany se dohodly, že Partner není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči CD na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Partnera.

  3. Smluvní strany se dohodly, že CD je oprávněna jednostranně změnit VOP. V případě, že Partner do deseti (10) pracovních dnů od vyvěšení nového znění VOP na internetových stránkách CD neoznámí společnosti CD svůj nesouhlas s novým zněním VOP a z tohoto důvodu neodstoupí od smlouvy, tyto VOP se stanou účinnými pro další transakce smluvních stran.

  4. Nicméně Partner nepostoupí ani nepřevede jakékoliv své závazky plynoucí z smlouvy bez předchozího písemného souhlasu CD.

  5. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy České republiky.